Meny
Meny
Meny

Kartlegging av behov for nettverk

I prosjektet Grønt Nettverk i Follo og Østfold har Norges Vel på vegne av Innovasjon Norge kartlagt behovet for et stort nettverk innen grøntsektoren. Vår anbefaling ble i stedet å danne mindre nettverk rettet mot spesielle markeder og produksjoner.

Prosjektbakgrunn

Oppdraget som ble utlyst av Innovasjon Norge har sin bakgrunn i notatet Grønt Nettverk - en mulighet? Norges Vel la til grunn at oppdraget i all hovedsak handlet om å avklare behov og utrede muligheter for etablering av et nettverksprosjekt innen grøntsektoren med det formål å øke innovasjon og produksjon.

I Østfold og Follo har antall produsenter av grønnsaker sunket med henholdsvis 44 prosent og 53 prosent i løpet av de siste 10 årene. Gjennom vår kartlegging fant vi at det er godt grunnlag for å snu denne nedgangen og utvikle produksjonen, da spesielt innen grønnsakssektoren. Både dagligvare, restaurant- og serveringsbransje og grossistleddet etterspør grøntprodukter fra regionen.

Om prosjektet

I kartleggingen ble det lagt vekt på å identifisere utfordringer og muligheter knyttet til utvikling i sektoren gjennom nettverksprosjekt/prosjekter.

Kartleggingsarbeidet bestod blant annet av gjennomgang av dokument- og registerdata, spørreundersøkelse og dybdeintervju blant produsenter, dybdeintervju med grossister, pakkeri, foredlingsfabrikker, marked, forsknings- og undervisningsmiljø og offentlige instanser.

Norges Vel besluttet i tillegg å gjennomføre en workshop med sentrale aktører da kartleggingen var nær avsluttet.

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektleder
 • Gjennomgang av registerdata og annen skriftlig informasjon
 • Elektronisk spørreskjema til alle registrerte grønt -og potetprodusenter i regionen, kvantitativ undersøkelse
 • Dybdeintervjuer med et antall aktører i verdikjeden, kvalitativ undersøkelse
 • Workshop med sentrale aktører for å sikre enhetlig forståelse gjennom å diskutere foreløpige funn og klargjøre mulige veier videre
 • Vurdering av alle innkomne resultater

Resultater

 • Ikke tilstrekkelig felles oppfatning og prioritering av hva som må til for å videreutvikle grøntsektoren i Østfold og Follo
 • Ulikt fokus og interesser i ulike deler av verdikjeden
 • Det anbefales ikke å sette i gang et større nettverksprosjekt i regionen
 • Få naturlige knutepunkter/etablerte nettverk innen grønt og poteter i regionen
 • Det bør dannes flere knutepunkter/mindre nettverk/klynger rettet mot spesielle markeder og produksjoner i regionen
 • Det bør bygges sterke klynger rundt de innovative kreftene som finnes i regionen - kan gi grunnlag for et større innovasjonsprosjekt
 • Det finnes grunnlag for vekst og innovasjon i grøntsektoren i Østfold og Follo
   

Kontakt oss

Lill-Ann Gundersen, seniorrådgiver

Mobil: 911 36 581
E-post: lill-ann.gundersen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Grønt nettverk