Meny
Meny
Meny

Støtt næringsutvikling i Afrika med Norad

Norges Vel har arbeidet med bærekraftig næringsutvikling internasjonalt i 35 år. Nå konsentreres vårt Norad-støttede arbeid til øst- og sørlige Afrika. For perioden 2013-2015 har vi fått en årlig rammebevilgning på 21 millioner kroner, en økning på 4 millioner kroner per år sammenliknet med forrige periode.

10 prosent egenandel fra det sivile samfunn

Støtte fra Norad forutsetter at vi henter 10 prosent fra det sivile samfunn, det vil si privatpersoner og næringsliv.

Gi støtte - få skattefradrag

Norges Vel er godkjent under gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50. Det betyr at dersom du har lyst til å støtte oss med et bidrag på mellom 500 kr -12 000 kr kan du etter gjeldende regler få 28 prosent skattefradrag. Da må du også oppgi fødselsnummeret ditt (11 siffer) ved å sende oss en mail til: gave@norgesvel.no.

Alle bidrag - lite eller stort, mottas med takk!
Gi ditt bidrag til næringsutvikling i Afrika, kontonummer: 1310 07 09184

Litt om mål, effekter og resultater av vårt arbeid i Afrika

Våre viktigste utviklingsmål er å bidra til fattigdomsreduksjon, styrke matsikkerhet og bidra til miljø- og klimatilpasning. Resultatet av vårt arbeid er ny kompetanse, ny forretningsvirksomhet, nye samarbeidsformer, nye arbeidsplasser, tilgang til nye markeder, økte inntekter, ny infrastruktur for matproduksjon o.l. I tillegg har kvinneperspektiv og klimahensyn vesentlig resultatfokus i alle våre prosjekter.

Med næringsutvikling som strategi

Et viktig skille mellom Norges Vel og de humanitære organisasjonene er vår satsning på næringsutvikling som strategisk perspektiv for alt vi gjør. Vi i Norges Vel tror at næringsutvikling gir bedre resultater enn tradisjonell bistand og pengegaver – fordi det forankres i ny kompetanse, på en måte som gir varig virkning.

Lokal forankring: Tanzania, Madagaskar, Uganda og Mosambik

Våre prioriterte land er Tanzania, Madagaskar, Uganda og Mosambik. Vår arbeidsmetode er å jobbe praktisk, konkret og tett på våre samarbeidspartnerne i prosjektene. Vår metode skal sikre overføring av kunnskap og god forankring lokalt. Vi er svært resultatorientert, og vi er der det skjer for å sikre lokal kunnskap og kompetanse. Vi har et lite kontor i Dar Es Salaam som dekker hele vår virksomhet i Afrika.

Avgjørende for Afrikas matsikkerhet

FNs organisasjon for mat og landbruk fremhever produksjonsøkning hos småbrukere, og da særlig kvinnelige småbrukere, som avgjørende for å sikre den fremtidige matsikkerheten i Afrika. Innen 2050 antas den afrikanske befolkningen å bli fordoblet. Utfordringene er mange og store, engasjement er viktig.

I dag utgjør fattige småbønder over halvparten av befolkningen i utviklingsland. En bedre og mer effektiv organisering av bøndene og deres småskalaproduksjon er av avgjørende betydning for den globale matforsyningen - spesielt i Afrika hvor både utfordringene og potensialet for økt matvareproduksjon er størst.

I tråd med norsk utviklingspolitikk

Norges Vel har fått en økning fra 17 millioner kr årlig for perioden 2010-2012 til 21 millioner kr årlig for 2013-2015. Norad begrunner denne økningen med at Norges Vel er sterkt i tråd med norske myndigheters prioriteringer for næringsutvikling og hel verdikjede, et klimarobust landbruk, matsikkerhetsstrategien og satsing på fornybar energi.

Fornybar energi

I tillegg til økningen fra Norad har Norges Vel fått prosjekttilskudd fra Nordic Climate Facility - en finansieringsordning etablert av Det Nordiske Utviklingsfondet gjennom samarbeid med det Nordiske Miljøfinansieringsselskapet. Midlene skal brukes til innovativt samarbeid mellom nordiske organisasjoner og foretak og aktører i verdens fattigste land.

Disse tilskuddene utlyses årlig, og i hard konkurranse med 160-180 andre nordiske organisasjoner er Norges Vel én av 10-12 organisasjoner som har fått finansiering til prosjekter av Nordic Climate Facility. Som kanskje den eneste nordiske organisasjonen har vi lykkes med å gå seirende ut av denne konkurransen to ganger, først i Uganda og deretter i Tanzania.

Utnyttelse av avfallsprodukter til bioenergi

Mens mange pågående initiativ i Tanzania retter seg mot utnyttelse av solenergi og biogass, er det lite som gjøres for å hente ut potensialet som ligger i bioenergi og utnyttelse av avfallsprodukter i landbruket. Dette er hovedfokus for vårt nye prosjekt i Tanzania. Norges Vel har i ca. fem år samarbeidet med en lokal organisasjon, Rural Urban Development Initiatives om organisering av småprodusenter av ris for markedsinnretning og integrering i relevante verdikjeder. Ettersom mange av disse nå er i gang med drift av egne møller er timingen perfekt i forhold til å se på fornuftig utnyttelse av risskallene..

Viktig bekreftelse for Norges Vel

Økningen fra Norad og nye prosjektmidler fra Nordic Climate Facility gir Norges Vel en viktig bekreftelse på tillit. Norges Vel har utviklet en strategi som av Norad og Nordic Climate Facility oppleves som veldig relevant i forhold til de globale utfordringer og internasjonale satsinger i øst- og sørlige Afrika. Dette er en bekreftelse på at Norges Vel er vurdert til å ha den kompetansen og systemer i egen organisasjon og de partnerskapene som skal til for å gjennomføre strategien for å nå de målene som er satt.

Tips en venn Skriv ut

Aktuelt